KaggleDB Solutions Users Country Medal
About Misc

Corporación Favorita Grocery Sales Forecasting

Final LB Best sub LB Late sub LB Top 1000 subs Kaggle competition page

Late sub leaderboard

Showing 535 individual users with their best private score within late subs.
Team name Public Private Public score Private score Submitter Private(Late) Private score(Late) Total subs
w ○○○ 14 1 0.5048792761747991 0.5091868272976832 infzero 1 0.5090035200119019 10
Darshan Bagul Darshan Bagul 2 0.5101537704467773 3
w ○○○ 14 1 0.5048792761747991 0.5091868272976832 weiwei 3 0.5101560950279236 7
LongYin 635 452 0.5156469603832732 0.5235565541456261 LongYin/杰少 4 0.5102463364601135 145
Dan Emery Dan Emery 5 0.5104944109916687 16
sneffort 314 202 0.5127094981815529 0.5215466845816846 sneffort 6 0.5111658573150635 41
gs_team ○○ 17 162 0.50568295082794 0.521121983326568 Vitaly Shaydurov 7 0.5114054679870605 9
Xuont Xuont 8 0.5116091966629028 20
XuonBase XuonBase 9 0.5116091966629028 11
Be careful ○○○ 181 139 0.5115755628523303 0.5208570129461843 Ala Eddine Ayadi 10 0.5116094350814819 46
TASSAN TASSAN 11 0.5116094350814819 3
yaaku yaaku 12 0.5116094350814819 1
Eran & Nicolas & Keuipo ○○○ 31 6 0.5071531456793862 0.5146721707393772 Kueipo H. 13 0.5116094946861267 12
enjoy 52 48 0.5087282028583822 0.5187200491525027 poteman 14 0.5116094946861267 2
wxyz wxyz 15 0.5116094946861267 2
yin yin 16 0.5116095542907715 9
XiaokangWang XiaokangWang 17 0.5116095542907715 1
Alexander Fritzler Alexander Fritzler 18 0.5116095542907715 1
Tunneling Tunneling 19 0.51167231798172 6
liweiwei 895 877 0.5276020915711913 0.5394265343488673 David 20 0.511673629283905 18
cqychen cqychen 21 0.5116751790046692 2
indigoviolet indigoviolet 22 0.5116770267486572 52
zenkouji ○○○ 1259 1289 0.5866105534505542 0.6584219887863149 Gaku Nemoto 23 0.5116773247718811 1
Tuna Sönmez Tuna Sönmez 24 0.5116792917251587 1
xuzhou CP3 25 0.5116820931434631 1
Andy Song Andy Song 26 0.5116850733757019 2
mwang mwang 27 0.5116890668869019 2
edencfc edencfc 28 0.5116931200027466 3
Botao Deng 715 640 0.5180721787452787 0.5249302331887636 bato 29 0.5116935968399048 10
Yaguang Yaguang 30 0.511695921421051 36
actony Tony 31 0.5116959810256958 1
Takumi Oba Takumi Oba 32 0.5117003321647644 1
windmillknight windmillknight 33 0.5117021799087524 6
SeongHun Jeong SeongHun Jeong 34 0.5117021799087524 5
Varuna Jayasiri Varuna Jayasiri 35 0.5117021799087524 3
Shubin Shubin 36 0.5117021799087524 1
kwx_007 kwx_007 37 0.5117021799087524 1
GG Team ?! ○○○ 77 82 0.5097873454006717 0.5196941749558397 trphng 38 0.5117042660713196 25
rmizuta 205 67 0.511828244505693 0.5193910502461188 rmizuta 39 0.5117171406745911 5
slonoschildpad ○○ 2 3 0.4995531636552215 0.513092939623325 slonoslon 40 0.5117262601852417 11
fandehen fandehen 41 0.5117332935333252 1
skipjack123 Jia Wei 42 0.5117353796958923 35
Zhichao Yang 578 299 0.5149406348978073 0.5226631429559478 Zhichao Yang 43 0.5117385387420654 1
Da Huang Google AutoML 44 0.511738657951355 131
heihei 1152 1148 0.5467841064831581 0.5753186337247289 heihei 45 0.511738657951355 8
Gnaneshwar Gnaneshwar 46 0.511738657951355 1
smsxgz smsxgz 47 0.5117390155792236 29
崔牛吧你 崔牛吧你 48 0.5117473006248474 1
Kalyan Bhattacharjee Kalyan Bhattacharjee 49 0.5117540955543518 1
hey_world1293 hey_world1293 50 0.5117542743682861 1
Genpeng Xu Genpeng Xu 51 0.5117568373680115 1
MaNiaBang MaNiaBang 52 0.5117648839950562 4
Marat Kuanyshev Marat Kuanyshev 53 0.5117723941802979 24
Harlan Seymour Harlan Seymour 54 0.5117820501327515 3
hotKwin hotKwin 55 0.5117928981781006 1
onthehilluu 1418 1409 0.9746543530437164 0.9537218321001701 onthehilluu 56 0.5118438601493835 1
Tomohiko Itano 519 210 0.5136933911314224 0.5216153689822751 Tomohiko Itano 57 0.5118492245674133 3
Sharada Narayanan Sharada Narayanan 58 0.5118986368179321 9
witwitchayakarn 610 545 0.5155056607673064 0.5240117711786264 witwitchayakarn 59 0.5119764804840088 1
Heman Oberoi Heman Oberoi 60 0.5123989582061768 23
alijs & Lee ○○ 4 20 0.5013972789052145 0.5167268534145298 Ceshine Lee 61 0.5127965807914734 45
SoLucky ○○○○ 12 2 0.5044467713586029 0.5129611206990885 Lucius Yu 62 0.5128399729728699 16
sahala17 sahala17 63 0.5128772854804993 3
SoLucky ○○○○ 12 2 0.5044467713586029 0.5129611206990885 Mathurin Aché 64 0.5130283832550049 2
Yancey Yancey 65 0.5132260918617249 2
Fay Wang Fay Wang 66 0.5135136842727661 28
Maxwell Maxwell 67 0.5135691165924072 49
Ft Zhang 56 78 0.5088967554325394 0.519609548537839 Ft Zhang 68 0.5137659311294556 1
coucou 1286 1242 0.5983064157367199 0.6264924777255035 Eric Perbos-Brinck 69 0.5137820839881897 3
Andrei Gheorghiu 98 89 0.5103399807380686 0.5199347484464794 Andrei Gheorghiu 70 0.513795018196106 351
Tuatini GODARD 850 701 0.5197785749031081 0.5285893452475363 Tuatini GODARD 71 0.5138098001480103 1
shayebuhui shayebuhui 72 0.5139186978340149 16
hahaKing ○○○ 51 29 0.5086995101239418 0.5171467167561001 Obsidian 73 0.5141757726669312 3
Gromit Alexander Dokumentov 74 0.514207661151886 13
the stooges ○○○○○○ 6 186 0.5028691399478559 0.5213952847467899 Fengari 75 0.5142869353294373 3
Janos 59 94 0.5092517987229535 0.52001160457937 Janos 76 0.5145233869552612 11
Betten FISH 77 0.5145687460899353 15
bihuroman@gmail.com bihuroman@gmail.com 78 0.5147848725318909 23
JesusGoHome JesusGoHome 79 0.51480633020401 46
Not So Favorite ○○ 43 8 0.5081052739376226 0.5150444386787778 CPMP 80 0.5148144364356995 1
买两张彩票 18 27 0.5058111882677521 0.5170764015900823 30CrMnSiA 81 0.5149634480476379 2
Lottery ○○○○ 9 15 0.5042631032211184 0.5163640373048469 🐳鲲(China) 82 0.5150232315063477 1
Try Our Best ○○○○○ 5 23 0.5016585181653089 0.5168856104021567 Cola 83 0.5150505304336548 4
ZedYeung 111 311 0.5106111056406686 0.5227640758564638 ZedYeung 84 0.5152883529663086 4
Gang of Six ○○○○○○ 25 64 0.5067315500435194 0.5193495294082006 Andy Harless 85 0.5153996348381042 11
So So 86 0.5154823660850525 3
Shize Su 8 16 0.5035365388103613 0.5164800210387881 Shize Su 87 0.515556812286377 8
Yinglong Guan 35 183 0.5076522164787398 0.5213520370299289 Dragon 88 0.5159213542938232 6
天翻地覆啊 ○○○○ 23 18 0.506256892386671 0.516667665405621 zyf 89 0.5159401297569275 2
admu 92 70 0.5102846123115444 0.5194826946312194 admu 90 0.5159580707550049 1
JohnFarrell 436 208 0.5128624244339123 0.5215952603012968 Jiazhen Xi 91 0.5160219669342041 1
5 Star Box ○○○○○ 34 14 0.5075139478380162 0.5162077223338352 Andi Leslie Yan 92 0.5160617828369141 3
Bayes tribe(贝叶斯部落) 10 41 0.5043059924925299 0.5183669673308333 zhilangtaosha 93 0.5160627961158752 4
DLUT ○○○ Hide on bush 94 0.5161089897155762 62
5 Star Box ○○○○○ 34 14 0.5075139478380162 0.5162077223338352 Yiheng (Venn) Wang 95 0.5163102149963379 1
the stooges ○○○○○○ 6 186 0.5028691399478559 0.5213952847467899 Jiwei Liu 96 0.5163123607635498 1
superlsg superlsg 97 0.5163767337799072 7
lostkey lostkey 98 0.5164896845817566 9
Cass 522 535 0.5137384656901859 0.5238262058952297 Zhikai 99 0.5165891647338867 3
JD Yer Xiao Tan 100 0.5167348384857178 55
Peter KK 689 121 0.516171233473916 0.5205996483137918 Peter KK 101 0.5167577266693115 12
Yuki 26 25 0.5067436671396681 0.5169388849392736 Yuki. O 102 0.5167739391326904 1
Evgeny Patekha 207 21 0.5118369605924079 0.5167748199852708 Evgeny Patekha 103 0.5170079469680786 2
spp ○○○ 1 4 0.4978798934695346 0.5131871484474292 piupiu 104 0.5170297026634216 2
tosh 27 49 0.5068381318773377 0.5187684196426875 tosh 105 0.5175620913505554 3
Gang of Six ○○○○○○ 25 64 0.5067315500435194 0.5193495294082006 Saurabh Vyas 106 0.5175644159317017 3
Eran & Nicolas & Keuipo ○○○ 31 6 0.5071531456793862 0.5146721707393772 Eran Aharonovich 107 0.5175787210464478 1
Albers Uzila dwiuzila 108 0.5176618099212646 1
RetailHunter ○○○ 673 515 0.515666129224749 0.523641778132698 Anurag Soni 109 0.517705500125885 5
the stooges ○○○○○○ 6 186 0.5028691399478559 0.5213952847467899 chlxyd 110 0.5177058577537537 3
adityasinha 115 51 0.5106919117820615 0.518909165292753 adityasinha 111 0.5178747177124023 2
Chunchao Chunchao 112 0.5179149508476257 15
NastaranBabanejad N.Ba 113 0.5179526209831238 127
yyqing yyqing 115 0.5180142521858215 46
jiajun jiajun 116 0.518181562423706 50
Nikolai Makaranka 674 738 0.5156670279265442 0.535127760567948 mikola 117 0.5182473063468933 6
anqitu anqitu 118 0.518259584903717 40
CaR ○○ 359 313 0.5127768073418171 0.5227924031864783 Jane L. 119 0.5183025598526001 1
xs xi xs xi 120 0.5183138251304626 30
xukan xukan 121 0.5184032320976257 1
EdisonSun9 EdisonSun9 122 0.5184610486030579 8
LT PKU LT PKU 123 0.5187229514122009 25
DLUT ○○○ amazingzxc 124 0.5187973976135254 49
Chen Liang Chen Liang 125 0.5188456773757935 714
Ambareesh Prakash 143 549 0.5110778562340581 0.5240954837135973 Ambareesh Prakash 126 0.5189152956008911 3
Majid Taghdimi Majid Taghdimi 127 0.5189931988716125 146
Couldn't beat public kern.. 492 117 0.5130925140267322 0.5205267101141599 Youliang Yu 129 0.5190295577049255 6
mingshu mingshu 130 0.5192137360572815 42
yingxi clumsy_fish 131 0.5193004012107849 11
BonBon_you ○○○○ Sandy 132 0.5193314552307129 10
RNG.mlxg RNG.mlxg 133 0.5193365812301636 1
Abhilash Awasthi 282 103 0.5125473153751797 0.5203027066034656 Abhilash Awasthi 134 0.5193466544151306 4
awatkins0174 awatkins0174 135 0.5193594098091125 32
ailin ailin 136 0.5193653702735901 5
pineapple borsch ○○ Dmytro Onishchenko 137 0.5193713903427124 91
TZTZ ○○○○ 22 124 0.5062063129190365 0.5206360165654834 送便当的少年 138 0.5193817019462585 1
sikae 511 65 0.513505973374106 0.5193527262427565 Nanci Abarca 140 0.519450306892395 1
AIDaTongTong AIDaTongTong 142 0.5194985270500183 20
Ricko 169 114 0.5115072531670242 0.5204685017479993 Ricko 143 0.5195044279098511 1
Boooooook Tony Gu 144 0.5195101499557495 22
Na Xue Na Xue 145 0.5195269584655762 33
RunningZ RunningZ 146 0.5195580124855042 1
BonBon_you ○○○○ bonbonyou 147 0.5196091532707214 7
Will & Omega ○○ Will Lee 148 0.5197814106941223 28
Three billboards outside .. ○○○ 67 159 0.5095079754806979 0.5210661693682781 Clark Huang 149 0.5197867751121521 4
DeepVoltaire 256 63 0.5123522173466077 0.5193317800580289 Philip Popien 150 0.5201349854469299 1
Arkar Min Arkar Min 151 0.520135760307312 52
Benjamin loh Benjamin loh 152 0.5201377272605896 90
Abhishek Khatri Abhishek Khatri 153 0.5202604532241821 153
Stefan Stefan 154 0.5202620029449463 14
Jeffrey Y Burns Jeffrey Y Burns 155 0.5202865600585938 13
Yueran Ma Yueran Ma 156 0.520313560962677 5
Jie Pei Jie Pei 157 0.520313560962677 3
VikramJain VikramJain 158 0.5203393697738647 8
Chenwei Zhang Chenwei Zhang 159 0.5203797817230225 3
Tommy Morrissey Tommy Morrissey 160 0.5203853845596313 8
star star 161 0.5205118060112 1
KevinHuCMU KevinHuCMU 162 0.520633339881897 1
Will & Omega ○○ omega 164 0.5207936763763428 15
LuluWang 356 142 0.5127559120651517 0.5208772325143834 LuluWang 165 0.5208772420883179 1
CHEN 137 691 0.5110469471991747 0.5277224057999697 CHEN 166 0.5209150910377502 1
Yuri055 426 262 0.512803376515391 0.5222183243710831 Nazuna715 167 0.5209181904792786 2
RyanHuang 153 147 0.5112655591020513 0.5209450415808764 RyanHuang 168 0.5209694504737854 1
WTFF WTFF 169 0.5209723114967346 17
ngjn HOANG Bao Tin 170 0.520982027053833 2
Ioannis Kogias Ioannis Kogias 171 0.5210675597190857 44
jasondliu Jason Liu 172 0.5210831761360168 35
Wilson Chan Wilson Chan 173 0.5210873484611511 12
Pongsakorn Pongsakorn 174 0.5211143493652344 3
ZhiQuanEr ZhiQuanEr 175 0.5211262106895447 92
Pk 79 649 0.5098811035044637 0.5252404314013197 Pavitrakumar P 176 0.5211533308029175 1
cdqd 602 536 0.51536152779808 0.5238853162619053 cdqd 177 0.5212867259979248 2
clouridge clouridge 180 0.5214052200317383 44
bossam bossam 181 0.5214316844940186 3
yangrui123 491 712 0.5130683181148178 0.5298736939488013 Yang 182 0.5214802026748657 2
Carry_wang Carry_wang 183 0.5214909315109253 1
Zeno LZ Zeno LZ 184 0.5215016603469849 4
Diamond District ○○ 82 533 0.5099378214745032 0.52379855315479 binga 185 0.5215297341346741 1
jianda001 jianda001 186 0.5215347409248352 1
slonoschildpad ○○ 2 3 0.4995531636552215 0.513092939623325 Ahmet Erdem 187 0.5215657949447632 5
hubifeng 617 184 0.5155313253935111 0.5213536969111602 feng 188 0.5215664505958557 2
Dromosys 507 199 0.5134567642855233 0.5215347219102815 Dromosys 189 0.521583616733551 5
X-GiraffE X-GiraffE 190 0.5216235518455505 20
Alessandro Blanda Alessandro Blanda 191 0.5216246843338013 3
Daisuke Makino Daisuke Makino 192 0.5216439366340637 4
Arpit Gupta Arpit Gupta 193 0.5216439366340637 1
Stephane Chong Stephane Chong 194 0.5216466188430786 3
Mykola Mykola Trokhymovych 195 0.5216466188430786 3
Sai Varun Sai Varun 196 0.5216471552848816 1
jnnerd 109 561 0.5105974258296593 0.5243366294160793 Ji 197 0.5216721296310425 1
alex0050 Alex 198 0.5216806530952454 20
苟利国家生死以 709 725 0.5175774382796574 0.533523317603443 Ben Liu 199 0.5217113494873047 1
Zhaick Zhaick 200 0.5217539072036743 3
DiegoCabrera 1623 1620 1.406161983706429 1.3820430143344191 DiegoCabrera 201 0.5217666029930115 5
xeonariym 194 106 0.5116528141688667 0.5203595516328408 xeonariym 202 0.5217673778533936 1
IWouLdNotSaythaT''T liuzrcc 203 0.5218004584312439 54
Chence Shi ○○ 186 268 0.5116025489570949 0.5223494948119898 Rain 204 0.5220827460289001 7
Godric Godric 205 0.5221161842346191 65
perro 1342 1316 0.6906818579803198 0.6980241008301354 Peter Ljubič 206 0.522127091884613 23
katyso katyso 207 0.522149920463562 52
YaoYuan YaoYuan 208 0.5221959948539734 14
David Quah David Quah 209 0.5222080945968628 7
Napat.B Napat.B 210 0.522312581539154 15
Jack (Japan) 40 554 0.5079924671871119 0.5242391795878671 Jack (Japan) 211 0.5223356485366821 7
Hou Jun Hou Jun 212 0.5223703980445862 13
Khaitov 1519 1499 1.2038610737956614 1.178084158229025 Khaitov Roman 213 0.5224512815475464 5
HowMuchOneCarrot Zhi Yang Tan 214 0.5224823355674744 2
---0 | 0--- 122 668 0.510820695761148 0.5261160337563107 -- 0 -- 215 0.5224823355674744 1
Jake Jake 216 0.5225947499275208 2
Mr Nik 358 419 0.5127726675517655 0.5233984882073441 Mr Nik 217 0.5226200819015503 2
Wen Le Wen Le 218 0.5228621959686279 19
dmcat dmcat 219 0.5228688716888428 4
UP8 ○○○ 945 890 0.5299224141921982 0.5403366250380902 b_khaled 221 0.5229756832122803 1
hagwer hagwer 222 0.523005485534668 10
Niranjan Singh 349 409 0.5127094981815529 0.5233570194671177 Niranjan Singh 223 0.523005485534668 3
SCJustin SCJustin 224 0.5230300426483154 2
Саша 627 658 0.515637815211719 0.5256868929333902 Саша 225 0.5232273936271667 2
ycX1ong ycX1ong 226 0.5233570337295532 14
Balachandar 1465 1463 1.1076995902236444 1.1046830289883574 Balachandar 227 0.5233570337295532 1
vl valentin 228 0.5233570337295532 1
Endi Niu Endi Niu 229 0.5233582854270935 25
tonii shannon 230 0.5233994722366333 6
weimi weimi 231 0.5235505104064941 2
Ali bin Sufyan Muhammad Hassan 232 0.5235565304756165 57
Miguel Plazas Miguel Alberto Plazas Wadynski 233 0.5235565304756165 19
brainplow brainplow 234 0.5235565304756165 12
Hyun woo kim Hyun woo kim 235 0.5235565304756165 5
Himanshu Soni Himanshu Soni 236 0.5235565304756165 3
Takuya Akiyama 48 17 0.5083699777787305 0.5165064869492996 Takuya Akiyama 237 0.5235565304756165 2
ONODERA 1240 1221 0.5834269924378845 0.6020964604119136 ONODERA 238 0.5235565304756165 2
天外飞仙 Naive Bayes 239 0.5235565304756165 1
wcdada ○○ 70 254 0.5096003941339821 0.5220889847445506 wenchao 240 0.5235565304756165 1
Arpan Dhatt Arpan Dhatt 241 0.5235565304756165 1
unexceptednull ea 242 0.5235565304756165 1
Denys Shylov Denys Shylov 243 0.5235565304756165 1
Akshit Rai Akshit Rai 244 0.5235565304756165 1
Nihal Kakodkar Nihal Kakodkar 245 0.5235602855682373 4
Catwang43 Catwang43 246 0.5235602855682373 3
IVAN G IVAN G 247 0.5235602855682373 1
家栋 孙 家栋 孙 248 0.5236209630966187 1
azhen56 azhen56 249 0.5236269235610962 8
kjkj kjkj 250 0.5236661434173584 1
zzconan zzconan 251 0.52369624376297 1
atheris atheris 252 0.5238886475563049 3
nicz nicz 253 0.5240551829338074 2
jiangji jiangji 254 0.5241679549217224 1
Mallikarjun Mallikarjun 255 0.5242862701416016 6
Fariyah Gul 628 540 0.5156462669699974 0.5239497965946948 Fariyah Gul 256 0.5244161486625671 5
Кирилл Чертоганов Кирилл Чертоганов 257 0.524466335773468 1
Manjeet Singh 352 412 0.5127094981815529 0.5233570194671177 Manjeet Singh 258 0.524466335773468 1
Abdullah Karimi 331 340 0.5127094981815529 0.5229481834828551 Abdullah Karimi 259 0.524466335773468 1
Jimmy Huang 350 410 0.5127094981815529 0.5233570194671177 Jimmy Huang 260 0.524466335773468 1
vanAmsen 526 626 0.513801235796808 0.5246180611970045 vanAmsen 261 0.524466335773468 1
clzsanjose clzsanjose 262 0.524466335773468 1
twai twai 263 0.524466335773468 1
MaDuRe MaDuRe 264 0.5244820713996887 5
TWDE-DataLab ○○○○ 607 500 0.5155023314472762 0.5235951722032179 jinyang 265 0.5244843363761902 2
Ayman Khalafallah 1586 1573 1.3381719728930055 1.3073197355370028 Ayman Khalafallah 266 0.5244843363761902 1
Ruslan 367 571 0.5128016810479112 0.5244567651090926 Ruslan 267 0.5244843363761902 1
Mor Samb Mor Samb 268 0.5244919061660767 2
tienbt Tieu Tu 269 0.5245983600616455 6
Pranav Pandya 126 314 0.5108763645870957 0.5228032922267641 rpyverse 270 0.524627685546875 1
Gang of Six ○○○○○○ 25 64 0.5067315500435194 0.5193495294082006 Pedro Lima 271 0.5246444940567017 1
M.G. M.G. 272 0.5247975587844849 13
Nathaniel Shimoni Nathaniel Shimoni 273 0.5248064398765564 1
DataConnection ○○○ 442 565 0.5128893384910356 0.5243964263412465 AMPires 274 0.5248555541038513 11
BENGYEW BengYew 275 0.5249437689781189 24
Lofty Dawn Lofty Dawn 276 0.5249534249305725 1
Miguel Brito 1670 1670 5.098050528638064 5.48850396732871 Miguel Brito 277 0.5249953269958496 4
kaozchand kaozchand 278 0.525061309337616 1
DLUT ○○○ Dong 279 0.5252987742424011 13
yongyuchen yongyuchen 280 0.5254296660423279 5
RetailHunter ○○○ 673 515 0.515666129224749 0.523641778132698 KalyanSashankMupparaju 281 0.5255319476127625 3
Prometheus Prometheus 282 0.5255329012870789 20
x305963078 Kizuna Ai 283 0.5255890488624573 1
rain rain 284 0.5256248116493225 1
eggeggsuperman eggeggsuperman 285 0.5258432626724243 2
Yaolong Chua Yaolong Chua 286 0.5259053111076355 5
Athar Sayed Athar Sayed 287 0.5259342193603516 1
optimus Prime optimus Prime 288 0.5259882807731628 1
Yulia G 125 255 0.5108679197756439 0.5221070118608001 BigBrownHare 289 0.5263973474502563 4
Gerd Wittchen Gerd Wittchen 290 0.526572585105896 6
TetyanaYatsenko 291 427 0.5125946918700106 0.5234431617171651 Tetyana Yatsenko 291 0.5265842080116272 1
HanShiYun HanShiYun 292 0.5266202092170715 2
Saeed Ah Saeed Ah 293 0.5268475413322449 4
Diamond District ○○ 82 533 0.5099378214745032 0.52379855315479 Vopani 295 0.5271159410476685 1
Kai Zhou Kai Zhou 296 0.5271185040473938 14
FaisalSultan FaisalSultan 297 0.527159571647644 1
Xingzhong Du Xingzhong Du 298 0.5273153781890869 38
Daniel Conrad Daniel Conrad 299 0.5273522138595581 53
Konrad Banachewicz 488 547 0.5130482842363153 0.5240401258869971 Konrad Banachewicz 300 0.5274081230163574 2
SN 846 784 0.5197591624203401 0.5367647353693586 SN 301 0.5274081230163574 1
Fiona Liang Fiona Liang 302 0.5274081230163574 1
Fantastic Hong 1432 1428 1.009164940413075 1.0087070550920938 Fantastic Hong 303 0.5283308029174805 3
Clyde Lee 694 628 0.5165632068474931 0.5246297685878089 Clyde Lee 304 0.5284305810928345 4
laurac 227 227 0.5121143203409528 0.5218217923323388 Laura Cozma 305 0.5284845232963562 1
AdrianoArantes AdrianoArantes 306 0.5286300182342529 1
Yang He Yang He 307 0.5293654799461365 1
sravya yellapragada sravya yellapragada 308 0.5300292372703552 1
shlfio shlfio 309 0.5313112735748291 1
Saw Spade Sergey Zaitsev 310 0.5319193601608276 7
gamelani gamelani 311 0.532118022441864 32
Prasad Prasad 312 0.5332313776016235 3
linsam linsam 313 0.5334077477455139 20
Canada GOOSE! ○○ 235 59 0.5121994321105309 0.5192378717452579 hetty 314 0.5340291261672974 1
eugene eugene 315 0.5341624617576599 1
AnamZahid AnamZahid 316 0.534671425819397 4
sxzircon 101 532 0.5104610831367701 0.5237867285309262 sxzircon 317 0.5349746346473694 2
kaush kaush 318 0.5356419086456299 1
Abhyuday 724 849 0.5186064230354039 0.5373832687489144 Abhyuday 319 0.5367082953453064 1
gnihton Shan 321 0.5378413796424866 67
dbi ldl 322 0.5390611290931702 3
XhXwBQA XhXwBQA 323 0.5390985608100891 5
Kew0517 Kew0517 324 0.539915144443512 9
mANDy 884 922 0.5230326083403676 0.5449770546166323 mANDy 325 0.540195107460022 1
EV EV 326 0.540288507938385 1
Gong Zhen Gong Zhen 327 0.5403261780738831 1
Apurva Apurva 328 0.5403261780738831 1
zeon zeon 329 0.5403261780738831 1
RuchikaChhabra RuchikaChhabra 330 0.5403366088867188 1
VM VM 331 0.5403366088867188 1
roméo prosecco roméo prosecco 334 0.5403676629066467 17
LeoGGS LeoGGS 335 0.5403676629066467 2
Athc Athc 336 0.5403676629066467 2
HoLoong HoLoong 337 0.5403676629066467 1
Ji Xiaohao Ji Xiaohao 339 0.5403838753700256 1
Subhabrata Tripathy Subhabrata Tripathy 340 0.5403838753700256 1
Garming Lin Garming Lin 341 0.5403971672058105 1
Parijat_Kumar 1237 1301 0.5803382133999277 0.6787528953737109 Parijat_Kumar 344 0.540574312210083 40
sinyi1997 sinyi1997 345 0.5405826568603516 6
Ash 886 714 0.5244511992313834 0.5306979552732076 Ash 346 0.5405833721160889 1
VirgoData ○○ MHA 347 0.5409413576126099 1
fluxthesky Joseph 348 0.5433349609375 71
FredericoNogueira 933 916 0.5298147651741139 0.5406101417225884 FredericoNogueira 349 0.5443212389945984 3
Kelly Kelly 350 0.545017659664154 26
Toulouse 599 719 0.5153326418380081 0.5327578025317316 Toulouse 351 0.5457949042320251 1
Cinyoung Cinyoung 352 0.5466602444648743 10
vincentyyq Vincent 353 0.5487483739852905 1
Adam Schiller Adam Schiller 354 0.5495520234107971 20
Charles Liles 778 759 0.5197591623965846 0.5367647353693586 CL 355 0.5559844374656677 1
linchuan2020 linchuan2020 356 0.5559844374656677 1
qeyzn2143 John 357 0.5559844374656677 1
BearIMS 979 991 0.5299282861609663 0.5559844569905419 BearIMS 358 0.5559844374656677 1
Sushil Achamwad Sushil Achamwad 359 0.5559844374656677 1
DaddyBear DaddyBear 360 0.5559844374656677 1
Nida Nida 362 0.5568585395812988 2
Tester Tester 363 0.5571131706237793 7
Fanny Fanny 364 0.5576414465904236 24
fryng fryng 365 0.5577331185340881 1
Akhil Kumar Akhil Kumar 366 0.5603942275047302 1
MinhaoFan MinhaoFan 367 0.5613886713981628 3
Andrija 999 1012 0.5299282861609663 0.5559844569905419 Andrija 369 0.5635098218917847 7
Master 268 421 0.5124582781028345 0.5234059294514679 Master 370 0.5640899538993835 1
Koichiro Koichiro 371 0.5654963254928589 3
Pratik Pratik 372 0.5662272572517395 18
mhiro216 otto_sei 373 0.5751152038574219 2
Tommi Vilkamo Tommi Vilkamo 374 0.5752203464508057 4
t2000g t2000g 375 0.5753186345100403 2
piacere piacere 376 0.5753187537193298 2
Nihei Nihei 377 0.5753187537193298 2
kvtrigt Kevin 378 0.5757220387458801 13
LisannevanBrussel LisannevanBrussel 379 0.5762073993682861 4
max gol 461 200 0.5128914438782527 0.5215347219102815 max gol 380 0.5770637392997742 3
JackyCSL JackyCSL 381 0.579230785369873 3
Makoto Kirihata Makoto Kirihata 382 0.5798874497413635 2
Wei Zhou 面向年假编程 383 0.5816431641578674 1
MDeng MDeng 384 0.5822768211364746 2
M. Budjan M. Budjan 385 0.5831747651100159 8
sipiprotoss sipiprotoss 386 0.5874910354614258 2
augusmendoza augusmendoza 387 0.5920279622077942 40
ChiragAhuja ChiragAhuja 388 0.5929710865020752 4
LoicG 1441 1449 1.0404308802319928 1.0580317669605954 LG 389 0.5950733423233032 23
NW Arkansas, USA 1462 1462 1.0983429955690984 1.0953053135899848 Kier 390 0.5998582243919373 1
Turing Rosenblatt 391 0.6033976674079895 8
Swarupa Swarupa 392 0.6035327911376953 15
Yap Boon Peng Yap Boon Peng 393 0.60503751039505 38
Jonas Pettersson Jonas Pettersson 394 0.6146858334541321 8
rdcgrid 1125 1182 0.5421839951102191 0.5851149955370596 YueLi 395 0.6207066774368286 1
Rafael Palmerio Rafael Palmerio 396 0.6274796724319458 5
whalejasmine 176 624 0.5115390688444942 0.5245883706376788 whalejasmine 397 0.6291027069091797 1
zyzyzy zyzyzy 399 0.6469781994819641 25
gucc1 gucc1 400 0.6529804468154907 10
SHIFT_R SHIFT_R 401 0.6584131717681885 1
ManhNgo ManhNgo 402 0.6584132313728333 1
yabanman yabanman 403 0.6584132313728333 1
ss_kaggle ss_kaggle 404 0.6584219932556152 19
[technosphere_intro] Emil.. Emil Bogomolov 405 0.6584219932556152 2
PassaporT PassaporT 406 0.6584219932556152 1
Dmitriy Kisil Dmitriy Kisil 407 0.6584219932556152 1
Anibal Siriany Anibal Siriany 408 0.6584219932556152 1
samet 252 156 0.5123460927239099 0.5210449243912476 Samet Maraşlı 409 0.6628586053848267 1
TMAC135 TMAC135 410 0.6710118055343628 2
Seemore Glass JP Seemore 411 0.691045343875885 17
A^b 302 260 0.5126916749503866 0.5221777008582064 A^b 412 0.7043417096138 6
JamingLAM JamingLAM 413 0.7060126662254333 1
peaceful 1253 1283 0.5866105534505542 0.6584219887863149 peaceful 414 0.7252289652824402 2
GustavoWoilerRauscher GustavoWoilerRauscher 415 0.7362750768661499 3
Jordi Ramos Jordi Ramos 416 0.7555146813392639 2
Patrick Cullen Patrick Cullen 417 0.7749937772750854 14
krlitoos cespeleta 418 0.7902223467826843 3
Frank Pan 1521 1502 1.2053458741247705 1.1881555738486234 Frank Pan 419 0.792648196220398 1
kakarot kakarot 420 0.7952886819839478 3
Will 889 750 0.5253350852385976 0.5367255759530437 Zhenlan 421 0.8007487654685974 3
Andrii Cherednychenko 200 99 0.5117441737597475 0.5201391330987434 Andrii Cherednychenko 422 0.8075284361839294 4
Andy Song #2 Andy Song 423 0.820167601108551 1
MadScientist 621 507 0.5155898862647538 0.5236096133481525 Kerem Turgutlu 424 0.82547527551651 1
Kenneth Benavides 247 83 0.5122936282950389 0.5197125905363401 Kenneth B 425 0.8328375816345215 1
Perception 1227 1202 0.5652781348642991 0.5964087926431475 FlorinO'rganda 426 0.8602238893508911 1
the_hungarian ArminKakas 427 0.865951657295227 1
UVT ○○○ 108 73 0.5105525098942039 0.5195565965213007 Ndbeer91 428 0.8708686232566833 1
qwer Yung-Chya 429 0.8801726698875427 16
Stavros Tsalides Stavros Tsalides 430 0.8844429850578308 3
Naveen Kumar Ashok Naveen Kumar Ashok 431 0.9081732630729675 5
Amr Abdulazim Amr Abdulazim 432 0.9101696014404297 3
KazAnova 78 68 0.5098034328574617 0.5194179378932273 Μαριος Μιχαηλιδης KazAnova 433 0.9158010482788086 1
Hugo #2 Hugo 434 0.9180012345314026 18
Aleksandr Seliverstov Aleksandr Seliverstov 435 0.9212406277656555 5
RameshNatarajan RameshNatarajan 436 0.9223294854164124 1
hukinorin hukinorin 437 0.9431458115577698 21
Hadar Cohen Hadar Cohen 438 0.9466041326522827 3
pineapple borsch ○○ alpha doge 439 0.953549861907959 1
Lew Sibal Lew Sibal 440 0.9606899619102478 12
Thon Deboer Thon Deboer 441 0.9625895023345947 1
BharathSivaraman B 442 0.9640135765075684 6
Shaik Kamran Shaik Kamran 443 0.9762138724327087 1
William Frankfurt William Frankfurt 444 0.9887986779212952 1
emilianoar emilianoar 445 0.9891878962516785 5
William Ally William Ally 446 0.9975969195365906 9
peleg biton peleg biton 447 1.0139198303222656 3
Anthony & Tom ○○ 1466 1464 1.1100073330407092 1.105933507117472 A D Perry 448 1.0145009756088257 5
Rashid Rashid 449 1.019810676574707 1
deepheart 532 306 0.5138686099884064 0.5227172700097017 Changtao Hou 450 1.0202419757843018 1
BGU-DL INBAL SHACHAR 2021 Shachar Meretz 451 1.0207769870758057 12
Alex Carballo Alex Carballo 452 1.0255943536758423 1
Jorge Enríquez Jorge Enríquez 454 1.0334160327911377 1
Aruna devi Aruna devi 455 1.0356738567352295 23
Piotr Iks Piotr Iks 456 1.0479083061218262 4
zlqiszlq zlqiszlq 457 1.0591742992401123 3
songningyu songningyu 458 1.1038885116577148 2
Vamsi Uppala Vamsi Uppala 459 1.1129943132400513 1
Arunoda Susiripala Arunoda Susiripala 460 1.11336088180542 2
snts 1117 1104 0.539810270959852 0.5641510847511996 Ed Santos 461 1.1181412935256958 1
Siro Consultants ○○ 1539 1535 1.2606361221135864 1.262504544537628 Surender 462 1.1350548267364502 1
Nick Rumbaugh 1481 1477 1.1369135447363357 1.1318323672130683 Nick Rumbaugh 463 1.1429740190505981 1
Faris Rahman Faris Rahman 464 1.1430994272232056 4
ChihchungWang Chihchung Wang 465 1.1437909603118896 3
Fabio Luciani 49 505 0.5084921827062157 0.5235995263978035 fabiolux 466 1.1539469957351685 2
Estefania Estefania 467 1.156934380531311 2
augreal augreal 468 1.159590482711792 1
UP8 ○○○ 945 890 0.5299224141921982 0.5403366250380902 nisrine 469 1.1733685731887817 1
soarik soarik 470 1.17741060256958 1
CuTepUp Hyung Joon Park 471 1.1778620481491089 1
praveen.2916 1491 1491 1.1643971833232534 1.1650539145343637 praveen.2916 472 1.183512806892395 1
Casper Casper Bojer 473 1.1926676034927368 7
nakagawa nakagawa 474 1.195297122001648 2
Charles Weill Charles Weill 475 1.2037413120269775 2
Qian Niu Qian Niu 476 1.2291611433029175 1
Laszlo Laszlo 477 1.2411444187164307 2
Andrew W Andrew Woon 480 1.2736707925796509 4
SebabrataGhosh SebabrataGhosh 481 1.2747262716293335 13
maurice_f maurice_f 482 1.2766602039337158 1
bibibiwanglu bibibiwanglu 483 1.299156904220581 1
Oscar Bedoya Oscar Bedoya 484 1.3005067110061646 1
Solaire Solaire 485 1.3073197603225708 8
Matthew Kennedy Matthew Kennedy 486 1.3073197603225708 6
Daniel McNamara 1601 1592 1.3381719728930055 1.3073197355370028 Daniel McNamara 487 1.3073197603225708 4
Aditya Bhatt Aditya Bhatt 488 1.3073197603225708 2
MS MS 489 1.3073197603225708 2
Hing Wong Hing Wong 490 1.3073197603225708 2
tj_bh 270 257 0.5124764813966749 0.522132569095602 tj_bh 491 1.3073197603225708 1
nosrpc nosrpc 492 1.3073197603225708 1
Megan Risdal 1226 1223 0.5643232397534051 0.6038867826610711 Meg Risdal 493 1.3073197603225708 1
Anya Beketova Anna Beketova 494 1.3073197603225708 1
Longjiao Longjiao 495 1.3073197603225708 1
Roman 319 392 0.5127094981815529 0.5233570194671177 Roman 496 1.3073197603225708 1
PrinceThomas 212 39 0.5119119808525763 0.5182971011482017 PrinceThomas 497 1.3073197603225708 1
Amir Vahid Amir Vahid 498 1.3073197603225708 1
nature 652 469 0.5156469603832732 0.5235565541456261 Weaver 499 1.3073197603225708 1
安波西007 安波西007 500 1.3073197603225708 1
唐进民 TangJM 501 1.3073197603225708 1
Parth Gadoya generalizer 503 1.3073197603225708 1
mingmingdiii mingmingdiii 504 1.3073197603225708 1
Pierre Baudoux Pierre Baudoux 505 1.3073197603225708 1
Filipe Carneiro Filipe Carneiro 506 1.3073197603225708 1
xin he xin he 507 1.3073197603225708 1
Rihad Variawa Rihad Variawa 508 1.3073197603225708 1
Uzair Sajjad Uzair Sajjad 509 1.3073197603225708 1
Anil Narayan Anil Narayan 510 1.3073197603225708 1
Tianqi Liang Tianqi Liang 511 1.3073197603225708 1
crazy6 Kevin 512 1.3073197603225708 1
Reethika Reddy Reethika Reddy 513 1.3073197603225708 1
misterpeddy misterpeddy 514 1.3073197603225708 1
mohan2 mohan 515 1.3083198070526123 1
BigBang ABC ○○ 1533 1520 1.2388515652450736 1.2223999358951008 sandhya raghavan 516 1.3185681104660034 1
mniogret Martin Niogret 517 1.3513882160186768 2
WONWOO NAM WONWOO NAM 518 1.3528532981872559 3
BGU-DL2021_YHB hod_t 519 1.3551865816116333 6
dinhtungtp dinhtungtp 520 1.355479121208191 6
BGU-DL Team OSO Oscar Epshtein 521 1.3889594078063965 1
satyanvesh 1556 1606 1.3056423753486162 1.3188981194279483 satyanvesh 522 1.3942131996154785 1
Alex Antonison 1453 1455 1.0653423356886345 1.0765612704441891 Alex Antonison 523 1.4058769941329956 3
Aditi Prasad Aditi Prasad 524 1.4627418518066406 1
Taichi Hayakawa Taichi Hayakawa 525 1.4738471508026123 4
.a.u .a.u 526 1.5153844356536865 3
PaulSavala PaulSavala 527 1.6646414995193481 1
SurajRajbhar 1611 1602 1.3381719728930055 1.3073197355370028 SurajRajbhar 528 1.6661038398742676 1
qkxxxx slowdive 529 1.669137716293335 1
Sudhir Kumar 1014 892 0.5299375893047079 0.540383870149842 Sudhir Kumar 530 1.6877965927124023 1
HaimReyes HaimReyes 531 1.6960471868515015 1
JDMEN JDMEN 532 1.714409351348877 1
BGU-DL TEAM SWANS Dor Elkabetz 533 1.7476909160614014 2
Ariel Aragon Ariel Aragon 534 1.9166920185089111 1
wtf wtf 535 2.2765843868255615 1